วิสัยทัศน์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เป็นหน่วยงานในการอนุรักษ์ ส่งเสริมริ และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติอย่างยั่งยืน