ลำดับ ชื่อ-สกุล ศิลปิน ยอดดู
1 ดำรง วงศ์อุปราช 1828
2 จำรัส พรหมมินทร์ 1941