ประวัติความเป็นมาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวอทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในปัจจุบันแต่เดิมมีชื่อเรียกว่า ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้มีความพยายามร่วมกับศิลปินชาวเชียงรายในอันที่จะได้มีหอศิลป์เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ โดยได้ร่วมกันจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกคือ “นิทรรศการศิลปะ 9 สล่าเชียงราย” ซึ่งได้จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน ถวัลย์ ดัชนี, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, จำรัส พรหมมินทร์, สมพงษ์ สารทรัพย์, สมพล ยารังษี, สุเทพ นวลนุช, ฉลอง พินิจสุวรรณ, ยอดชาย ฉลองกิจสกุล และเรวัตร ดีแก้ว เมื่อวันที่ 5 – 12 สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ทเชียงราย เนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นงานที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจมาชมงานนิทรรศการศิลปะครั้งแรกขงจังหวัดเชียงรายกันอย่างมากมายอย่างคาดไม่ถึง เป็นกำลังใจให้แก่คณะศิลปินและผู้จัดงานในครั้งนั้นได้เป้นอย่างดี ทั้งนี้ก็ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะให้มีรายได้เป็นกองทุนก่อตั้งหอศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ต่อมาในช่วงที่ผู้บริหารของสถาบันฯ ในขณะนั้น คือ ผศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องมีสถานที่อย่างเป็นเอกเทศในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดสร้างอาคารขึ้นหลังหนึ่งให้เป็น ”หอนิทรรศการ” สำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี และได้เป็นสถานที่จัดงานนิทรรศการครั้งสำคัญ “ศิลปะสล่าเชียงราย” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542 ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของสถาบันราชภัฏเชียงราย นับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งและต่อมาผู้บริหารของสถาบัน ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม ก็ได้เห็นถึงความสำคัญของการที่จะต้องมีแหล่งสะสมและจัดแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินในท้องถิ่น จึงได้มีการสร้างอาคารให้เป็นหอศิลปะ “CHIANGRAI ART MUSEUM” ขึ้น และได้กำหนดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 สิงหาคม 2547 ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คุณยงยุทธ ติยะไพรัช ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด นับเป็นระยะเวลาร่วม 12 ปี แห่งการรอคอย กล่าวคือตั้งแต่ 5 สิงหาคม 2535 ที่ได้จัดงานนิทรรศการ “9 สล่าเชียงราย” จวบจนกระทั่ง6 สิงหาคม2547 ที่ได้มีงานนิทรรศการ ”17 ศิลปินเชียงราย” จึงได้มีหอศิลป์เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย อันเป็นความภาคภูมใจของศิลปินชาวเชียงรายและความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย