Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2019

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสัญจร ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ส...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสำนัก...