Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

หนังสือรวบรวมบทความวิจัยและบทความทางวิชาการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติครั้งที่ 1 “ความมั่นคงด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” (Proceeding)

หนังสือรวบรวมบทความวิจัยและบทความท...

ขอแสดงความยินดีกับนายสิรภพ กันยะมี นักศึกษาสังกัดชมรมดุริยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้รับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ของจังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการดนตรีล้านนา วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ด้วยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ...

ประวัติครูหมอไต

ประวัติครูหมอไต

ประวัติครูหมอไต –>

ประวัติศาสตร์ชนชาติไต-ไท

ประวัติศาสตร์ชนชาติไต-ไท

ประวัติศาสตร์ชนชาติไต-ไท –&g...

ประวัติเจ้าเสือข่านฟ้า

เจ้าเสือข่านฟ้า ผศ. ดร. สมหวัง อิน...

ชาติพันธุ์ลาหู่

ชาติพันธุ์ลาหู่

ชาติพันธุ์ลาหู่ –>