Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเข้ามอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓...

โครงการ “บรรพชาและอุปสมบททายาทพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย