Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี ได้รับรางวัล”คนดีศรีเชียงราย” ปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักศิ...

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก้าวหน้าใช้เทคโนโลนีช่วยค้นหาผลงาน ๑๗ ศิลปินเชียงราย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยร...

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเข้ามอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓...

โครงการ “บรรพชาและอุปสมบททายาทพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย