Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

เอกสารทำเนียบผู้มีผลงานดีเด่นด้านการแต่งกายและสนับสนุนการแต่งกาย ปี พ.ศ.๒๕๖๒

สามารถดาวน์โหลด เอกสารทำเนียบผู้มี...

เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย / ชุดพื้นเมือง / ชุดชาติพันธุ์

เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย / ชุดพื้นเมือง / ชุดชาติพันธุ์

เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่...

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสัญจร ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ส...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสำนัก...

หนังสือรวบรวมบทความวิจัยและบทความทางวิชาการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติครั้งที่ 1 “ความมั่นคงด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” (Proceeding)

หนังสือรวบรวมบทความวิจัยและบทความท...

ขอแสดงความยินดีกับนายสิรภพ กันยะมี นักศึกษาสังกัดชมรมดุริยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้รับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ของจังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการดนตรีล้านนา วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ด้วยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ...