Author: ctc

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาดูงาน จำนวน ๕๐ คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 27 รูป

ข่าวประชาสัมพันธ์ก้านบัว-พลัส รายวัน ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 “กิจกรรมรวมพลังความดี พระนวกะมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 999 รูป”