Author: ctc

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการดนตรีล้านนา วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ด้วยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ...

ประวัติศาสตร์ชนชาติไต-ไท

ประวัติศาสตร์ชนชาติไต-ไท

ประวัติศาสตร์ชนชาติไต-ไท –&g...

ประวัติครูหมอไต

ประวัติครูหมอไต

ประวัติครูหมอไต –>

ประวัติเจ้าเสือข่านฟ้า

เจ้าเสือข่านฟ้า ผศ. ดร. สมหวัง อิน...

ชาติพันธุ์ลาหู่

ชาติพันธุ์ลาหู่

ชาติพันธุ์ลาหู่ –>

ไทอัสสัม

ไทอัสสัม

ไทอัสสัม –>