Author: ctc

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสัญจร ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ส...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสำนัก...

หนังสือรวบรวมบทความวิจัยและบทความทางวิชาการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติครั้งที่ 1 “ความมั่นคงด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” (Proceeding)

หนังสือรวบรวมบทความวิจัยและบทความท...

ขอแสดงความยินดีกับนายสิรภพ กันยะมี นักศึกษาสังกัดชมรมดุริยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้รับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ของจังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการดนตรีล้านนา วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ด้วยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ...

ประวัติศาสตร์ชนชาติไต-ไท

ประวัติศาสตร์ชนชาติไต-ไท

ประวัติศาสตร์ชนชาติไต-ไท –&g...

ประวัติครูหมอไต

ประวัติครูหมอไต

ประวัติครูหมอไต –>