Author: ctc

เอกสารทำเนียบผู้มีผลงานดีเด่นด้านการแต่งกายและสนับสนุนการแต่งกาย ปี พ.ศ.๒๕๖๒

สามารถดาวน์โหลด เอกสารทำเนียบผู้มี...

เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย / ชุดพื้นเมือง / ชุดชาติพันธุ์

เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย / ชุดพื้นเมือง / ชุดชาติพันธุ์

เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่...

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสัญจร ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ส...