กิจกรรมเสวนาเรื่องสักการบูชา ไหว้สาพญามังราย ๗๗๗ ปี

  • SONY DSC

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะจัดกิจกรรมเสวนาเรื่องสักการบูชา ไหว้สาพญามังราย ๗๗๗ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพญามังรายมหาราช กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย และสถาปนาอาณาจักรล้านนา เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อันจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา  อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

You may also like...