ประชาสัมพันธ์งานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สักการบูชา ไหว้สาพญามังราย ๗๗๗ ปี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สักการบูชา ไหว้สาพญามังราย ๗๗๗ ปี ในวันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพญามังรายมหาราช กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย และสถาปนาอาณาจักรล้านนา เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อันจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา

ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๑๐  มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

You may also like...