กิจกรรมแลกเปลี่ยนงานศิลปกรรมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนงานศิลปกรรมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว และนำองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมของสองประเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและเพิ่มมูลค่าของงานศิลปกรรมของศิลปิน คณะวิชา และชุมชน ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

You may also like...