ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดเสวนาเรื่องสักการบูชา ไหว้สาพญามังราย ๗๗๗ ปี

ป้าย 39x41.5 cm

สำนักศิลปะและวัมนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “สักการบูชา ไหว้สาพญามังราย ๗๗๗ ปี” ขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของปฐมบรรพกษัตริย์ล้านนาพระองค์ และทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมยังถือดอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเชียงรายให้แก่กลุ่มนิสิตนักศึกษา รวมถึงเหล่าบรรดานักวิชาการที่สนใจ ได้มีโอกาสรับทราบองค์ความรู้ข้อมูลวิชาการดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดจัดการเสวนาขึ้นในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ กำหนดจัดนิทรรศการเรื่องสักการบูชา ไหว้สาพญามังราย ๗๗๗ ปี ณ หอนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะและวัมนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

You may also like...