ประเพณีล้านนา

phapeneelanna

จังหวัดเชียงรายประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ภาษาวรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีพิธีกรรมต่างๆ  รวมทั้งการรักษาจารีตประเพณีพิธีกรรมที่สำคัญของบรรพบุรุษให้ดำรงคงอยู่ในสภาพสังคมปัจจุบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริมเผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้จัดทำกิจกรรมดำเนินงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านวัฒนธรรมขึ้น เพื่อศึกษารวบรวม และจัดทำเอกสารงานวิจัยและงานส้รางสรรค์ด้านประเพณีพิธีกรรม และศิลปวัฒนธรรมล้านนาในจังหวัดเชียงราย และเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป

ท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของประเพณีล้านนาข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดได้ด่านล่าง
1. ประเพณีจิหลัวพระเจ้า สามารถดาวน์โหลดได้ที่–>> phapeneejiluaphachao
2. ประเพณีตานน้ำอ้อย สามารถดาวน์โหลดได้ที่–>>  phapeneetannamaoy
3. ประเพณีทอผ้าทันใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่–>> phapeneetophatanjai
4. พิธีเลี้ยงเจ้าบ่อ “วันก๋ำบ่อปลา” สามารถดาวน์โหลดได้ที่–>> phiteeleangchaobor
5. พิธีเข้ากรรมบ้าน สามารถดาวน์โหลดได้ที่–>> phiteekaokamban
6. พิธีถวายหนังแดง สามารถดาวน์โหลดได้ที่–>> phiteetawaynungdeang
7. พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก สามารถดาวน์โหลดได้ที่–>> phiteebungsungchaophorphabuk
8. พิธีบวงสรวงเจ้าหลวงเวียงแก่น สามารถดาวน์โหลดได้ที่–>> phiteebungsungchaolungweangkan
9. พิธีส่งเคราะห์ทั้ง 9 สามารถดาวน์โหลดได้ที่–>> phiteesingkloatangkao
10.พิธีส่งชนหน้าชนหลัง สามารถดาวน์โหลดได้ที่–>> phiteesongchonnachonlang
11.พิธีสู่ขวัญข้าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่–>> phiteesookwankao
12.พิธีสืบชะต้าคนป่วยกับต้นโพธิ์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่–>> phhiteeseebchatakonpuay