ตำราเรียนอักษรธัมม์ล้านนา

ตำราเรียนอักษรธัมม์ล้านนา

Auksorntumlanna

อักษรล้านนาถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาและชาวไทยที่สำคัญยิ่งเป็นอักษรที่บอกถึงความเป็นอารยชนของชนชาวล้านนา และยังสามารถเชื่อมโยง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีต วัฒนธรรม รวมทั่งภูมิปัญญา ที่ฝังแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของคนล้านนาไม่ขาดสาย ต่อเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน การเรียบเรียงเอกสารอักษรธัมม์ล้านนาระดับต้นในครั้งนี้มุ่งที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอักษรล้านนาให้เป็นระบบและเหมาะกับผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ในยุคปัจจุบัน เพราะเรียบเรียงขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจอักษรล้านนา แต่มีเวลาน้อย และต้องการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยแต่ละบทจะสอดคล้องต่อเนื่องกันไป ผู้ที่เรียนตั้งแต่บทที่๑ ถึง บทที่ ๑๐ สามารถที่จะอ่านออกและเขียนได้อย่างไม่ยาก อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ภาษาล้านนาในระดับที่สูงและลึกซึ้ต่อไปได้

You may also like...

ใส่ความเห็น