ข้อมูลการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ด้าน : ศิลปหัตถกรรม

Sillapahuttakam

ด้าน : ศิลปหัตถกรรม

๑. นางตุ่นแก้ว     แสนเพ็ญ   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Tunkaew sanpen

๒. นายสามจ่าง   วังดี           สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Samchang wungdee

๓. นายจันทร์     ไชยศรี        สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Chun chaisri

๔. นายดงเจตน์    รัตนาวิน   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Dongjat ruttanawin

๕. นางดอกแก้ว   ธีรโคตร   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Dokkaew treerakod

๖. นายมัด   ทิพหมึก            สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Mud tipmuk

๗. นายแก้ว     ทองคำ         สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Kaew tongkam

๘. นางดวงพร   คำเขียว     สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Duangporn kamkaew

๙. นายธรรม    ลือราช        สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Tram laurat

๑๐. นายธงชัย  บุญเจริญ  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Tunkaew sanpen

๑๑. นายแท่งเปา  แซ่ว้า         สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Thongchai Boonchearn

๑๒. นายปัญญา  โพธิเจริญ          สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Panya Pocharearn

๑๓. กลุ่มคนเฒ่าคนแก่บ้านป่าแดด       สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Kontaokonkebanpadad

๑๔. นายทัน  ธิจิตตัง  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Tan Thijittung

๑๕. นางบุญโยน  สุภาชะนะ  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Boonyon Supachana

๑๖. นายชมัยวัฒน์   บุญเจริญ         สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Chamaiwat Booncharearn

๑๗. นางศุภชาดา   แท้ตระกูล        สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Supachada Taetrakoon

๑๘. นายแสง   เชื้อเมืองพาน    สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Saeng Chuemeangpan

๑๙. นางบัวคลี่    ฟูวัน       สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Buaklee Fuwan

๒๐. นางบัวผัด   เตจะติ         สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Buapad Tejati

๒๑. นายจะยี่    สุรนาทสกุล    สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Chayee Suranatsakul

๒๒. กลุ่มผ้าทอเชียงแสน        สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Phatocheangsan

๒๓. กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย       สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Satreetophasridonchai

๒๔. นางศรีวรรณ   ยาวิเริง  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Sriwan Yawireng

๒๕. กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Tophathairuebanhadbay

๒๖. กลุ่มจักสานทางมะพร้าวบ้านสันกอตาล           สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Juksantangmaprawbansunkotan

๒๗. นางอิ่น   อ้ายดี       สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Ain Aydee

๒๘. นายรุจนกวิน   พลอยสมบูรณ์    สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>  Ruchanakawin Ploysomboon

**ดาวน์โหลดข้อมูลการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา

ด้าน : ภาษาและวรรณกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ Sillapahattakram 1 , Sillapahattakram 2 , Sillapahattakram 3 **

 

You may also like...

ใส่ความเห็น