ข้อมูลการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ด้าน : ภาษาและวรรณกรรม

pasawannakam

ด้าน : ภาษาและวรรณกรรม

๑. นายสิงห์แก้ว   วงค์มูล    สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Singkeaw wongmoon

๒. นางสาคร   พรมไชยา     สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Sakorn promchiya

๓. นายอุ่น    คำนวล            สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Aun kumnuan

๔. พระครูบัณฑิตวนคุณ      สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Prakubunthitduankoon

๕. นายชรินทร์   แจ่มจิตต์   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Charin jamjit

๖. นายดวง   ทิศอุ่น            สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> Duang thitaun

**ดาวน์โหลดข้อมูลการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ด้าน : ภาษาและวรรณกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ Pasawannakam**

You may also like...

ใส่ความเห็น