ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์ ดร.สุภาพร เตวิยะ รองผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดเชียงราย ได้เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย

You may also like...