กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการตัดตุงล้านนา” เนื่องในงานเทศกาลประเพณีปีใหม่เมือง

วันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการตัดตุงล้านนา” เนื่องในงานเทศกาลประเพณีปีใหม่เมือง โดยมีตัวแทนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

You may also like...