ประชุมหารือและทำความเข้าใจกับคณะกรรมการชุมชนสันป่าก่อ (ไทยใหญ่)

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นำโดย อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.สุภาพร เตวิยะ รองผู้อำนวยการฯ และผศ.ดร.สมหวัง อินทร์ไชย ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยอนุรักษ์ฯ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อประชุมหารือและทำความเข้าใจกับคณะกรรมการชุมชนสันป่าก่อ (ไทยใหญ่) อำเภอเมืองเชียงราย ในการเตรียมประกาศเป็นย่านชุมชนเก่า และฟื้นฟูอัตลักษณ์ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไป

You may also like...