พิธีอัญเชิญเครื่องถวายสักการะสรงน้ำพระราชานุสาวรีย์พญามังราย

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายอณุสรณ์ บุญเรือง บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องถวายสักการะสรงน้ำพระราชานุสาวรีย์พญามังราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ตลอดจนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ร่วมจัดขบวนเครื่องสักการะ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยได้จัดขบวนอัญเชิญเครื่องถวายสักการะสรงน้ำพระราชานุสาวรีย์พญามังรายมหาราช จากทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย

You may also like...