กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน แขนงวิชาทัศนศิลป์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ CWIE

เชิญเข้าชม “กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน แขนงวิชาทัศนศิลป์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ CWIE” ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ หอนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นการแสดงงานศิลปะภายใต้รายวิชาโครงการศึกษางานทัศนศิลป์ที่บูรณาการร่วมกับกิจกรรม CWIE ของแขนงวิชาทัศนศิลป์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...