สำนักศิลปและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 38 แห่ง

ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุภาพร เตวิยะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะทีมงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 38 แห่ง โดย เข้ารับรางวัล “ราชภัฏคุณากร” และ นางแว่นแก้ว ภิรมย์พลัด ครูภูมิปัญญา เข้ารับ รางวัล “ภูมิราชภัฏ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

You may also like...