เอกสารชุดภูมิปัญญาในเอกสารโบราณล้านนา เรื่องสมุดภาพไตรภูมิ

เอกสารชุดภูมิปัญญาในเอกสารโบราณล้านนา เรื่องสมุดภาพไตรภูมิ

tripoom

แนวคิดเกี่ยวกับไตรภูมิ หรือ ไตรภูมม์ ถือเป็นแนวคิดเกี่ยวกับโลกทั้งสาม คือ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และ นรกภูมิ ซึ่งเป็นโลกฝ่ายโลกีย์วิสัย ที่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิด วนเวียนเป็นวัฏจักร โดยมีโลกมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการกระทำทั้งในด้านดีและด้านชั่วร้าย ถ้าผลของกรรมดีมากกว่าก็ขึ้นไปสู่สุขคติโลกสวรรค์ ถ้าผลของกรรมชั่วมากกว่า ก็ลงไปสู่นรกภูมิ

ดังนั้น การนำเอกสารโบราณล้านนา “สมุดภาพไตรภูมิ” อักษรธรรมล้านนาฉบับนี้มาปริวรรตและจัดพิมพ์ จึงเป็นการเปิดเผยโลกทัศน์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรไว้ ซึ่งแฝงความรู้ ความคิด และคุณค่าในด้านต่างๆ เช่น ความเชื่อศาสนา ศีลธรรมจรรยาบรรณ ความรู้ด้านวรรณคดีและวรรณกรรม จักรวาลวิทยา ตลอดจนความรู้ด้านอักษรศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจใคร่รู้ได้ศึกษาสัมผัส โดยเทียบเคียงจากต้นฉบับและคำศัพท์ที่ปริวรรตจากอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง ผู้ที่ไม่สามารถอ่านตัวอักษรธรรมล้านนาได้ ก็สามารถอ่านจากอักษรที่ปริวรรตแล้ว ส่วนผู้ที่สามารถอ่านอักษรธรรมล้านนาได้ ก็สามารถเทียบเคียงอักษรปริวรรตกับต้นฉบับอีกครั้งหนึ่งได้ ย่อมเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทุกๆ คน ขอเพียงสนใจและศึกษาอย่างจริงจัง เพราะเอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารอ่านเล่นเพื่อความเพลิดเพลิน แต่เอกสารที่ต้องอ่านแบบพินิจพิจารณาอย่างจริงจัง

You may also like...

ใส่ความเห็น