การสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม “เชียงรายเบียนนาเล่” (Chiang Rai Biennale 2023)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมต้อนรับคณะผู้ร่วมสำรวจข้อมูลบริบทพื้นที่และวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งนำโดย ท่านพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมตัวแทนศิลปินเชียงราย และบุคลากรวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม “เชียงรายเบียนนาเล่” (Chiang Rai Biennale 2023)

You may also like...