ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ “A.C.F Award 2 CRRU 2016”

3

ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะจัดกิจกรรมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ “A.C.F  Award 2 CRRU 2016” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก การอนุรักษ์ทำนุบำรุงและส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักศึกษาและเยาวชน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ “A.C.F Award 2 CRRU 2016” ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานเวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

You may also like...

ใส่ความเห็น