งานวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปี 2565 โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว สำนักงานธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และจัดชุดการแสดงเทิดพระเกียรติ โดย นักศึกษาชมรมดุริยนาฏศิลป์ล้านนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

และในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและถวายโล่เกียรติยศรางวัล “ราชภัฏสดุดี “ ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม ประจำปี พ.ศ. 2565 แด่ ท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ (พระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ศศ.บ. การพัฒนาสังคม และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...