นักศึกษาชมรมดุริยนาฏศิลป์ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 – 20 ก.พ.2565 นักศึกษาชมรมดุริยนาฏศิลป์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1.รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันดนตรีล้านนาร่วมสมัย ประเภททีม ในชื่อทีม ใต้ร่มกาสะลอง
2.รางวัลเหรียญทอง การขับร้องเดี่ยวเพลงล้านนา ได้แก่ นายวายุ สมสะอาด
3.รางวัลเหรียญเงิน การบรรเลงเดี่ยวดนตรีล้านนาได้แก่ นายธนุดล ฟ้าเลิศ

You may also like...