ขอขอบพระคุณ คุณแม่เอี่ยม ใจบุญทา เนื่องในโอกาสมอบข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอขอบพระคุณ คุณแม่เอี่ยม ใจบุญทา เนื่องในโอกาสมอบข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา สมบัติในพ่ออาจารย์บุญมา แก้วมาระวัง (บิดา) ในฐานะปราช์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ให้กับโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาเอกสารโบราณล้านนา และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้จัดทำการคัดลอกสำเนาในระบบดิจิตอลไฟล์ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดการศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาของนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป สืบไป โดยการประสานงานของ ผศ.ดร. สมหวัง อินทร์ไชย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...