นิทรรศการ กราฟิกดีไซน์ “มะพร้าวห้าว”

นิทรรศการ กราฟิกดีไซน์ “มะพร้าวห้าว” โดยนักศึกษา สาขากราฟิกดีไซน์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:00 – 17:00 น. ณ หอนิทรรศการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


กำหนดการ กิจกรรม
15:00 – 15:30 น. – ลงทะเบียน รับสูจิบัตร รับ ประทานอาหารว่าง
15:30 – 16:00 น. – พิธีเปิดงานนิทรรศการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ นิทรรศการและกล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี
16:30 – 17:00 น. – เข้าชมผลงานจัดแสดง

You may also like...