ประชุมพิธีสืบชะตา 760 เมืองเชียงราย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมประชุมพิธีสืบชะตา 760 เมืองเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้การจัดพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นสิริมงคลให้เมืองเชียงราย มีความอยู่เย็นเป็นสุข คววามเจริญ ของชาวเชียงรายทุกท่าน

You may also like...