โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม และจีน

  • SONY DSC

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนามและจีน เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน และจีน โดยส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางความคิด วิถีชีวิตวัฒนธรรม และศิลปะต่าง ๆ ในวันที่ ๒๗ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...

ใส่ความเห็น