การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2565) ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ซึ่งจัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆ 13 เครือข่าย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ ภายใต้คำขวัญ “เชียงรายเมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ตามแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาคุณธรรมร่วมกันของแต่ละเครือข่าย

You may also like...