ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทอดถวาย ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัย  ราชภัฏเชียงราย เพื่อเป็นการสนับสนุนปัจจัยในการบูรณะพุทธสถาน
มหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากร ในหน่วยงานร่วมกิจกรรมดังนี้

๑. ร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นเจ้าภาพเครื่องบริวารกฐิน ตามรายการที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ โดยติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบริวารกฐินได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๗๑ หรือ ๐ ๕๓๗๗ ๖๒๑๑
๒. ร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์กฐินสามัคคีดังกล่าวตามกำลังศรัทธา โดยติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๓. ร่วมถวายผ้ากฐิน บริวารกฐิน ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๔. ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในสังกัดร่วมอนุโมทนาในกุศลศรัทธา ร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว ด้วยการแต่งกายชุดพื้นเมืองล้านนาและเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID – 19 จึงขอความร่วมมือจำกัดผู้เข้าร่วมพิธี หน่วยงาน   ละ ๓ ท่าน

You may also like...