กาประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัมนธรรม ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อติดตามงาน มอบหมายงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 และวางแผนจัดเตรียมงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นี้

You may also like...