การประชุมติดตามความก้าวหน้าการรวบรวมฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมและแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นำโดย อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมกับ อาจารย์ ดร.สุภาพร เตวิยะ และ อาจารย์จรูญแดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะลแะวัฒนธรรมร่วมกับบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการรวบรวมฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมและแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...