เปิดงานนิทรรศการศิลปะของนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ แขนงวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นำโดย อาจารย์ ดร. อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์ ดร.สุภาพร เตวิยะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ให้เกียรติเปิดงานนิทรรศการศิลปะของนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ แขนงวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มากกว่า 50 ผลงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์ เป็นอาจารย์ผู้สอนภายใต้รายวิชาการจัดการธุรกิจทางศิลปกรรมศาสตร์

โดยนิทรรศการเปิดให้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 13 กันยายน ถึง 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...