เชิญชมงานนิทรรศการศิลปะของนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ เชิญชมงานนิทรรศการศิลปะของนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ แขนงวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มากกว่า 50 ผลงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์ อาจารย์ผู้สอน

ภายในงานมี ผลงานคณาจารย์ร่วมแสดงเป็นเกียรติ และ นักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปี ประกอบไปด้วย งานจิตรกรรม งานประติมากรรม และงานหัตถกรรม

โดยนิทรรศการ เปิดให้เข้าชม ระหว่างวันที่ 13 กันยายน ถึง 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

**งานทุกชิ้นของนักศึกษา จะมีราคาติดที่แคปชั่นภาพ โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท
หมายเหตุ : นิทรรศการทดลองจัดภายใต้รายวิชาการจัดการธุรกิจทางศิลปกรรมศาสตร์

You may also like...