กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งศิลปกรรม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ นำโดย อาจารย์ ดร. อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งศิลปกรรม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

You may also like...