การประชุมจัดทำศูนย์ข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดทำศูนย์ข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา นำโดย อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำศูนย์ข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา

You may also like...