กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และ อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...