ภาพบรรยากาศพิธีหล่อเทียนพรรษมหากุศล ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ ๑๕ กกรฎาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษมหากุศลา ประจำปี ๒๕๖๔ นำโดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมี อ.ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร.กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมา การดำเนินกิจกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประเพณีท้องถิ่นของชาติ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสร่วมกิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษามีความสมัครสมานสามัคคี โดยมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร นักศึกษาร่วมกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว สำนักงานอธิการบดี สำหรับเทียนพรรษาที่หล่อเรียบร้อยแล้วทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร.จะนำถวายพุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต่อไป

You may also like...