ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อัครราช กุมารี ศรีสยาม
เรืองพระนาม จุฬาภรณ์ กรมพระศรี
สวางควัฒน์ ขัตติยะราช จอมมณี
พระบารมี คุ้มปกเกล้า ชาวประชา
ธ ทรงเป็น ศาสตร์และศิลป์ วิศิษฏ์สร้าง
แพทย์อาสา คอยนำทาง ทั่วทิศา
ขอถวาย พระพรชัย แก้วภัทรา
องค์เจ้าฟ้า จักรีวงศ์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ประพันธ์โดย นายศิวัชโณทัย กุคำใส

You may also like...