การประชุมพิจารณารางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประชุมพิจารณารางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” กิจกรรมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่แต่งกายแบบพื้นเมืองล้านนาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

You may also like...