การประชุมร่วมกับฝ่ายส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ 1 มิ.ย. 64 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายร่วมกัน

You may also like...