กิจกรรมประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3

วันที่ 25 พ.ค. 64 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแนวทางในการทำวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ ชูมณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

You may also like...