สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. เข้าพบท่านพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 พ.ค. 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. นำโดยอาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักฯ อาจารย์ ดร.สุภาพร เตวิยะ และอาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าพบท่านพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

You may also like...