กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลรายการเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : พระพุทธรูปหินทราย สกุลช่างพะเยา ณ วัดห้วยผาเกี๋ยง (ผาธรรมนิมิต) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลรายการเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : พระพุทธรูปหินทราย สกุลช่างพะเยา ณ วัดห้วยผาเกี๋ยง (ผาธรรมนิมิต) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และจังหวัดพะเยา ปราชญ์ชาวบ้าน ช่างฝีมือพื้นบ้าน องค์กร หน่วยงาน นักวิชาการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเกี่ยวกับพระพุทธรูปหินทราย สกุลช่างพะเยา สำหรับนำไปขี้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับชาติต่อไป

You may also like...