ขอเชิญร่วมฟังเสวนา เรื่อง “มองประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนา ผ่านหลักฐานทางโบราณคดีและวรรณกรรม”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมฟังเสวนา เรื่อง “มองประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนา ผ่านหลักฐานทางโบราณคดีและวรรณกรรม” ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถาบันอาเซียนศึกษา (ศูนย์ชาติพันธ์ุศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...