สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่๒/๒๕๖๒

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่๒/๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และวางกรอบนโยบายในการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา ๒๕๖๒

You may also like...