มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เืพ่อสืบสานส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การแสดงและการละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่คู่สังคมไทย

You may also like...